Environmentální institut
pro studium, ochranu a podporu biodiverzity

Environmentální institut Srdce Poohří je zázemím pro ty, kterým záleží na ochraně nejcennějších částí české přírody a krajiny a chtějí pro ně něco udělat.
Střední Poohří
si zaslouží naši
pozornost
Environmentální institut Srdce Poohří vznikl s cílem tento výjimečný kus české krajiny poznávat, chránit a podporovat jeho biodiverzitu. Důležitou součástí naší práce jsou vzdělávací aktivity, pořádání workshopů pro odbornou i laickou veřejnost, výstav či kulturních akcí. Součástí aktivit institutu bude rovněž sběr a hodnocení dat pro vědecké účely s mezinárodním přesahem. Chceme se rovněž účastnit správních řízení v zájmu eliminace negativních dopadů lidské činnosti na vzácné a ohrožené druhy a spolupracovat s dalšími subjekty aktivními v ochraně přírody.
Údolí řeky Ohře na rozhraní Krušných
a Doupovských hor je půvabným,
a přesto tak trochu utajeným koutem Česka. Ostře řezané čedičové vrchy
a hluboké lesy, skalní stepi, louky
a mokřady jsou domovem mimořádného množství vzácných živočichů a rostlin.
Naše cíle
Ochrana přírodního
a kulturního dědictví
01
 • Podpora vzniku CHKO Doupovské hory/Střední Poohří
 • Spolupráce s dalšími subjekty aktivními v ochraně přírody

 • Ochrana kriticky ohrožených druhů ve Středním Poohří, konkrétně Zamenis longissimus

 • Účasti ve správních řízeních v zájmu eliminace negativních dopadů vybraných činností na druhy a jejich biotopy

 • Ochrana kulturního dědictví v oblasti Středního Poohří
Vzdělávání
02
 • Pořádání edukačních programů, workshopů, výstav, projekcí a kulturních akcí

 • Podpora komunitního života v Osvinově

 • Provoz informačního webu a odborné knihovny
Výzkum
03
 • Sběr a hodnocení dat za účelem doplnění stávajících poznatků o fauně a flóře v Poohří, Doupovských a Krušných horách

 • Studium biodiverzity
Management
04
 • Podpora biodiverzity

 • Management významných biotopů v Poohří a doupovském bioregionu
Novinky ze Srdce Poohří